Rút Quẻ theo Kinh Dịch

Dự đoán Cát – Hung trong ngày

Nghĩ đến việc mình sắp làm và rút một quẻ

Chỉ linh nghiệm trong một lần duy nhất trong một sự vật sự việc

Bat Quai